[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
ระบบงานทวิภาคี
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


  
ข้อมูลสถานศึกษา  
 

ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่
           กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปัว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 ในสมัยฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุขวิช รังสิตพล เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพและให้บรรลุตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539)อีกทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาให้ชุมชนและท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพปัวตั้งอยู่ที่บ้านขอนเลขที่ 237 หมู่ที่ 1 ถนนน่าน – ทุ่งช้าง  ตำบลปัว อำเภอปัว  จังหวัดน่าน 55120 โทรศัพท์ (054)791326 โทรสาร (054)791327 วิทยาลัยการอาชีพปัวมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  50  ไร่


สถานที่ตั้ง
           วิทยาลัยเทคนิคปัว ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 237 หมู่ 1 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
           วิทยาลัยเทคนิคปัว ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านขอน ในเขตเทศบาลบ้านปรางค์ มีอาณาบริเวณติดต่อดังนี้
            - ด้านทิศเหนือติดกับชุมชนบ้านขอน
            - ด้านทิศใต้ติดกับป่าชุมชนบ้านขอน
            - ด้านทิศตะวันออกติดกับชุมชนบ้านขอน
            - ด้านทิศตะวันตกติดกับป่าชุมชนบ้านขอน
            วิทยาลัยเทคนิคปัวจัดบริการให้การศึกษาในเขตอำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภแเชียงกลาง อำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ในทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ค้าขาย และอาชีพรับจ้างในต่างจังหวัด


ปัจจุบัน
           จัดการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- หลักสูตรทวิศึกษา
- หลักสูตรทวิภาคี


ปรัชญาสถานศึกษา
           ความรู้ดีมีวิสัยทัศน์ จัดการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ ( VISION )
           วิทยาลัยเทคนิคปัวผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา มีคุณธรรม คุณภาพ นำนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ ( MISSION )
           1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณภาพได้
              มาตรฐานในระดับสากล
          2. สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
          3. บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักธรรมภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเทคโนโลยี
          4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาวิชาชีพสู่ชุมชน
          5. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
          6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ ( Goal )
           1. การจัดการสถานศึกษาเพื่อความมั่นคงของชุมชน
          2. การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ
          3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
          4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านวิชาชีพ
          5. การจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา


กลยุทธ์
           1. พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
          2. พัฒนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
          3. ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. บริการวิชาการและวิชาชีพสุ่สังคม
          5. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัยในทุกสาขาวิชาชีพ
          6. พัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


แผนงานพัฒนาสถานศึกษา
           1. แผนงานพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
          2. แผนงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
          3. แผนงานด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4. แผนงานพัฒนาและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
          5. แผนงานพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานเพื่ออาชีพ
          6. แผนงานพัฒนา ส่งเสริม ปลูกฝัง และเสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทยยึดหลักศาสตร์ของพระราชา
          7. แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
          8. แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น