[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
ระบบงานทวิภาคี
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


  
งานระบบทวิภาคี  
 

วิสัยทัศน์ของงาน
          มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนด้านอาชีพ ให้สนองความต้องการของสถานประกอบการ


 พันธกิจของงาน
                                                     ๑.จัดส่งนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
                                                     ๒.ผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
                                                     ๓.พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม
                                                     ๔.ให้บริการด้วยความรับผิดชอบ

วิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนด
                ๑. การวางแผนงานของสถานศึกษา
                พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะ
                ของผู้สอนทางด้านเทคโนโลยีและเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่
                หลากหลายทุกรายวิชา เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เกิดความรู้
                ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
                เศรษฐกิจพอเพียง
                ๒. การนำแผนสู่การปฏิบัติ
                ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาหรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอนให้ผู้เรียนสามารถนำไป
                ประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือท้องถิ่น ได้จัดอบรมเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และการทำแผนการสอนแบบ
                บูรณาการ และมีการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                ๓. การตรวจสอบติดตาม
                ผู้สอนจัดทำแผนการสอนทุกรายวิชาโดยจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการที่มีเทคนิคและ
                วิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                ๔. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
                การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการที่มีเทคนิค และวิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียน
                เป็นสำคัญของครูผู้สอนได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนทุกรายวิชา ดังนั้นสาขางานอาชีวศึกษา
                ระบบทวิภาคี  ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมพัฒนาการจัดทำแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพ